Hallitus ja toimihenkilöt

Taekwon-Do Akatemia ry

Y-tunnus: 2165099-3
Posti- ja laskutusosoite: Äimäkuja 6, 90400 OULU
Pankkiyhteys: FI90 7997 7995 7730 20 (HOLVFIHH)
Sähköposti: info@tkd-akatemia.fi


Yhdistyksen hallitus 1.1.2022 - 31.12.2022

Taekwon-Do Akatemian käytännön toimintaa ja taloutta johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja sekä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut 3–6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–4 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, hallituksen muiden jäsenten 15 vuotta täyttäneitä.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa puheenjohtajan (tai puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtajan) kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja (tai puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja) sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Vuoden 2022 hallitus pitää järjestäytymiskokouksen lähiaikoina

Varsinaiset jäsenet

Henri Savilampi, puheenjohtaja
Satu Kokko, varapuheenjohtaja
Ninna Korteslahti, sihteeri
Eerika Leppänen
Ari Kairala
Tero Kortetmäki
Antti Kukkonen

Varajäsenet

Lotta Keränen
Altti Veteläinen
Ville Piiponniemi
Sofia Tirroniemi

Kunkin hallituksen jäsenen ja varajäsenen henkilökohtainen sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(a)tkd-akatemia.fi.

Jäsenmaksuja, jäsentietoja ja muita jäsenyyttä koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä jäsenrekisterivastaavaan osoitteella jasenrekisteri(a)tkd-akatemia.fi.

Koko hallitukseen saat yhteyden sähköpostitse osoitteella hallitus(a)tkd-akatemia.fi.


Toimihenkilöt

Hallituksen (ja sitä kautta yleiskokouksen eli seuran jäsenten) alaisuudessa toimii useita henkilöitä eri toimihenkilötehtävissä. Toimihenkilöt puheenjohtajaa lukuun ottamatta voivat olla hallituksen jäseniä tai muita seuran jäseniä. Puheenjohtaja on aina yleiskokouksen valitsema ja hallituksen jäsen. Muut toimihenkilöt valitsee seuran hallitus.

Kutakin tehtävää voi hoitaa yksi tai useampi henkilö, minkä lisäksi toimihenkilöt voivat pyytää avukseen muita henkilöitä ja muodostaa näin työryhmän. Hallituksen valitsema toimihenkilö vastaa hallitukselle työryhmän tehtävistä, mutta voi delegoida niitä työryhmän muille jäsenille.

Kaikkien toimihenkilöiden henkilökohtainen sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(a)tkd-akatemia.fi.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on seuran tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on huolehtia kokonaisuudesta eli siitä, että seura toteuttaa perustehtäviään.

Puheenjohtaja johtaa seuran toimintaa ja vastaa seuran toiminnan kehittämisestä. Hän johtaa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista ja toteutumista sekä kehittää hallitustoimintaa. Hän huolehtii työnjaosta ja tukee seuran toimihenkilöiden työtä. Hän luo aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen sekä rohkaisee ja kannustaa osallistumaan.

Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. Hän valmistelee esityslistan yhdessä sihteerin ja muun hallituksen kanssa sekä johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja avaa seuran yleiskokoukset. Hän vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan sekä allekirjoittaa seuran asiakirjat. Hän toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana ja edustaa seuraa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Taekwon-Do Akatemian puheenjohtaja v. 2022: Henri Savilampi

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, eli tarpeen mukaan varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen kokouksen koolle ja johtaa sitä. Varapuheenjohtaja avustaa säännöllisesti puheenjohtajaa sekä tarvittaessa muita hallituksen jäseniä eri tehtävissä. Varapuheenjohtajalle voidaan antaa myös muita tehtäviä tai erityisvastuita seuratoiminnasta. Varapuheenjohtajalla täytyy olla riittävät tiedot ja taidot toimia puheenjohtajana.

Taekwon-Do Akatemian varapuheenjohtaja v. 2022: Satu Kokko

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja hoitaa seuran raha-asioita. Hän huolehtii muun muassa käteiskassasta, kuiteista ja muista tositteista, pankkiasioista ja laskujen maksamisesta. Rahastonhoitaja hoitaa kirjanpidon yhteistyössä tilitoimiston kanssa. Rahastonhoitaja on yleensä hallituksen jäsen, mutta hän voi olla myös hallituksen tai seuran ulkopuolinen henkilö.

Taekwon-Do Akatemian rahastonhoitaja v. 2022: Eerika Leppänen

Sihteeri

Sihteeri työskentelee tiiviisti yhdessä puheenjohtajan kanssa. Sihteerin tehtävä on yleiskokouskutsujen lähettäminen, pöytäkirjojen kirjoittaminen (ellei kokouksen sihteeriksi valita toista henkilöä) ja tarvittaessa dokumenttien toimittaminen allekirjoitettavaksi. Lisäksi sihteeri vastaa seuran dokumenttien huolellisesta säilömisestä.

Taekwon-Do Akatemian sihteeri v. 2022: Ninna Korteslahti

Jäsenrekisterivastaava

Jäsenrekisterivastaavan tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin päivittäminen ja ylläpitäminen sekä seuran jäsenten opastaminen ja auttaminen seura-asioihin ja jäsenyyksiin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Taekwon-Do Akatemian jäsenrekisterivastaava v. 2022: Eerika Leppänen

Lisenssivastaava

Lisenssivastaavan tehtäviin kuuluu seuran harrastajien lisenssien tarkistaminen, uuden lisenssikauden alkamisesta tiedottaminen, sekä lisenssiasioissa opastaminen. Seuran lisenssivastaava tekee tarvittaessa yhteistyötä Suomen ITF Taekwon-Don lisenssivastaavan kanssa.

Taekwon-Do Akatemian lisenssivastaava v. 2022: Tero Kortetmäki

Viestintä- ja markkinointivastaava

Viestintä- ja markkinointivastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa seuran sisäinen ja ulkoinen viestintä (esimerkiksi seuran ja liiton tulevat tapahtumat) sähköpostitse myClubin, sosiaalisen median sekä kotisivujen kautta. Viestintä- ja markkinointivastaava huolehtii myös seuran sosiaalisen median kanavien päivittämisestä ja ylläpidosta.

Taekwon-Do Akatemian viestintä- ja markkinointivastaava v. 2022: Antti Kukkonen

Muut viestintä- ja markkinointitiimin jäsenet: Henri Savilampi, Satu Kokko, Tiina Wallin, Ari Kairala

Webmaster

Webmaster vastaa seuran verkkosivujen, sähköpostiosoitteiden ja -listojen sekä hallituksen Discord-palvelimen ylläpidosta ja toiminnallisuudesta.

Taekwon-Do Akatemian webmaster v. 2022: Ari Kairala

Sali- ja varastovastaava

Sali- ja varastovastaava toimii Taekwon-Do Akatemian edustajana Äimäkujan salin salitoimikunnassa, huolehtii seuran varaston siisteydestä ja varustehankinnoista sekä täydentää Äimäkujan salin siivous- ja hygieniatarvikevarastoa tarpeen mukaan.

Taekwon-Do Akatemian sali- ja varastovastaava v. 2022: Antti Kukkonen

Edustusasu- ja verkkokauppavastaava

Edustusasu- ja verkkokauppavastaava vastaa yhteistyöstä seuran edustusasujen toimittajaan. Lisäksi hän vastaa myClubin yhteydessä olevasta verkkokaupasta ja sen ylläpidosta.

Taekwon-Do Akatemian edustusasu- ja verkkokauppavastaava v. 2021: Kalle Parviainen (uutta toimi henkilöä vuodelle 2022 ei ole vielä valittu, ota yhteyttä hallitukseen, jos olet kiinnostunut tehtävästä)

Ilmoittautumisvastaava

Ilmoittautumisvastaava huolehtii tapahtumailmoittautumisten vastaanottamisesta seuran jäseniltä ja niiden välittämisestä liiton ilmoittautumisjärjestelmään (TKDMAN). Ilmoittautumisissa työkaluna käytetään myClubia.

Taekwon-Do Akatemian ilmoittautumisvastaava v. 2022: Tero Kortetmäki

Päävalmentaja

Taekwon-Do Akatemian päävalmentaja johtaa seuran lajillista kehittämistä, vastaa lajiopillisesta tasosta yhdessä teknisen komitean kanssa sekä toimii teknisen komitean puheenjohtajana. Päävalmentaja toimii seuran opettajien opettajana ja opettaa säännöllisesti seuran järjestämillä leireillä tai kursseilla.

Taekwon-Do Akatemian päävalmentaja v. 2022: Mikko Allinniemi

Junioriliikuntavastaava

Junioriliikuntavastaava kehittää seuran junioritoimintaa yhdessä muiden opettajien kanssa, toimii yhteyshenkilönä ITF Kids -ohjelmassa sekä vetää seuran junioritoimikuntaa vastuuaikuisen roolissa (ei puheenjohtajana; toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan).

Taekwon-Do Akatemian junioriliikuntavastaava v. 2022: Joni Kokko

Aikuis- ja senioriliikuntavastaava

Aikuis- ja senioriliikuntavastaava kehittää seuran aikuis- ja senioriliikuntatoimintaa yhdessä muiden opettajien kanssa sekä toimii seuran yhteyshenkilönä ITF Harmony -ohjelmassa.

Taekwon-Do Akatemian aikuis- ja senioriliikuntavastaava v. 2022: Satu Kokko

Näytösvastaava

Näytösvastaava tekee läheistä yhteistyötä viestintä- ja markkinointivastaavan kanssa seuran kurssien markkinoinnissa ja lajin esittelyssä. Näytösvastaava koordinoi lajinäytösten ja -esittelyiden sekä kokeilutuntien järjestämistä kouluille ja tapahtumiin sekä vastaa näytösryhmän kokoamisesta.

Taekwon-Do Akatemian näytösvastaava v. 2022: Roope Huuhtanen

Kilpaurheiluvastaava

Kilpaurheiluvastaava johtaa seuran kilpailutoimintaa, vastaa kilpailujen markkinoinnista sekä kilpailuryhmien kokoamisesta ja niiden valmentamisesta yhteistyössä muiden valmentajien kanssa.

Taekwon-Do Akatemian kilpaurheiluvastaava v. 2022: Lotta Keränen

Tapahtumavastaava (leirivastaava/kilpailuvastaava)

Tapahtumavastaavan tehtävänä on järjestää seuran leirit ja kilpailut erillisten muistilistojen mukaisesti. Tapahtumavastaava määritetään erikseen kuhunkin järjestettävään tapahtumaan.