Yhdistyksen säännöt

Taekwon-Do Akatemian, kuten muidenkin suomalaisten yhdistysten toimintaa määrittelevät yhdistyslain mukaiset yhdistyksen säännöt. Säännöt on hyväksytty yhdistyksen yleiskokouksessa, joka on yhdistyksen ylin päättävä toimielin. Tällä hetkellä voimassa olevat säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 29.5.2021.

Taekwon-Do Akatemia yhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Taekwon-Do Akatemia ry. Yhdistyksen pääasiallinen toimialue on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnat. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys opettaa Choi Hong Hin perustaman kansainvälisen ITF:n, International Taekwon-Do Federationin, mukaista Taekwon-Doa, jota voivat harrastaa kaikki uskontoon, rotuun, syntyperään, kansallisuuteen, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta Taekwon-Don periaatteiden; kohteliaisuuden, rehellisyyden, uutteruuden, itsehillinnän sekä lannistumattoman hengen mukaisesti. Näiden periaatteiden tarkoituksena on ohjata harrastajia fyysisen kasvun ohella myös henkisen kasvun tielle ja samalla kasvattaa oikeamielisiä, määrätietoisia sekä ahkeria ihmisiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti edistää, tukea ja kehittää Taekwon-Do-harrastusta Suomessa niin, että mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu- urheilua omien edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Taekwon-Do Akatemia tarjoaa opettajakoulutusta sekä kasvattaa päteviä ja vastuuntuntoisia Taekwon-Do-opettajia Suomeen. Yhdistys tekee yhteistyötä monien koulujen, kansalaisopistojen sekä korkeakoulujen kanssa. Yhteistyötä pyritään edistämään myös muiden seurojen, yritysten, liittojen sekä monien vapaaehtois- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Samalla yhdistys pyrkii osaltaan edistämään Taekwon-Don akateemista tutkimustyötä niin suomalaisissa kuin kansainvälisissäkin korkeakouluissa omien jäsentensä kautta.

Yhdistys harrastaa myös kansainvälistä toimintaa kansainvälisen maailmanliiton ITF:n (International Taekwon-Do Federation) sekä muiden vastaavien seurojen, yhdistysten ja organisaatioiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää Taekwon-Do- ja itsepuolustusharjoituksia sekä liikuntakoulutusta
 • järjestää näytöksiä, leirejä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • hankkii tarvittavia välineitä ja varusteita
 • vaikuttaa toimialueellaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikka-suunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, pienimuotoista talkootoimintaa, järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia ja harjoittaa bingotoimintaa sekä välittää voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita jäsenilleen. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhdistyksen jäsenyydet ja päävalmentaja

Yhdistyksen hallitus päättää liittymisestä liittoihin tai muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta. Yhdistyksen päävalmentajan nimittää ja erottaa hallitus.

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä voivat hakea henkilöt, joiden tarkoituksena on harjoitella ja/tai edistää ja kehittää ITF Taekwon-Doa sekä seuran toimintaa ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, sekä suorittavat yhdistyksen liittymis-/jäsenmaksun.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5. Sitoutuminen antidopingtoimintaan

Yhdistys ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Kansainvälisen Olympiakomitean ja kansainvälisen liiton dopingsäännöstöön sekä Euroopan Neuvoston yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

6. Eroaminen ja erottaminen sekä muut kurinpitotoimet

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia, laiminlyö maksunsa, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai toiminnan perustaa tai aiheuttaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan yhdistykselle vähäistä suurempaa vahinkoa. Vahingoksi luetaan myös muut kuin välittömät taloudelliset vahingot.

Yhdistyksen hallitus voi myös päättää jäsenen sulkemisesta määräajaksi yhdistyksen toiminnasta, kilpailuoikeuden menettämisestä, sakosta tai varoituksesta tai pysyvästä erottamisesta, jos jäsen on menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt Taekwon-Do Akatemia ry:n, Suomen ja/tai maailman ITF-liiton sääntöjä tai toiminut ITF Taekwon-Don arvojen vastaisesti. Yhdistyksen hallitus voi evätä äänioikeuden jäseneltä yhdistyksen kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan yhden (1) kuukauden kuluessa erääntymisestä lukien.

Yhdistyksen hallitus voi päättää myös jäseneen kohdistuvasta yhdistyksen alaisesta kilpailutoimintaa koskevasta toimintakiellosta tai muista kurinpitotoimista, jos jäsen on ITF Taekwon-Don piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai laiminlyönyt Suomen ja/tai maailman ITF-liittojen sääntöjä ja toiminut ITF Taekwon-Don arvojen vastaisesti.

Kurinpitomääräyksiä ovat:

 • varoitus
 • väliaikainen tai pysyvä kilpailukielto
 • väliaikainen tai pysyvä toimenpidekielto

Dopingtapauksissa yhdistys noudattaa Suomen Antidoping toimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituksen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa asian tiedoksisaannista ja/tai urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty.

7. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä mahdollisesti perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Jäsenmaksua ei kuitenkaan peritä kunniapuheenjohtajalta eikä kunniajäseniltä.

8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut 3 - 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 - 4 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi sääntömääräistä yleiskokousta vuodessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä yksi ääni. Alle 15-vuotiaan jäsenen äänioikeutta voi käyttää jäsenen laillinen huoltaja. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua reealiaikaisesti etäyhteyksiä käyttäen.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköisellä ilmoitustaululla (verkkosivu, jäsenpalvelu tai muu vastaava) sekä tiedoteluvan antaneille jäsenille sähköpostitse heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

13. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (joka toinen vuosi) ja muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet (joka vuosi)
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 21 vrk ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.